Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 2. Aromi dal Mondo BV: gevestigd aan de floris Versterlaan 43 in Leiden.
 3. Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.
 4. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Aromi dal Mondo BV en de wederpartij.
 5. Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Aromi dal Mondo BV.
 6. Schriftelijk: Alle schriftelijke communicatie en communicatie via e-mail tussen de Wederpartij en Aromi dal Mondo BV.
 7. Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Aromi dal Mondo BV en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aromi dal Mondo BV, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Aromi dal Mondo BV en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Aromi dal Mondo BV zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Aanbiedingen zijn gedurende de in de aanbieding opgegeven periode geldig. Aanbiedingen vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
 4. Aromi dal Mondo BV kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aromi dal Mondo BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aromi dal Mondo BV anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aromi dal Mondo BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
 8. Afbeeldingen en overige gegevens
 9. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de Wederpartij bij Aromi dal Mondo BV. Een bestelling kan telefonisch, via e-mail of via de website worden gemaakt.
 • Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt een bevestiging via de mail verstuurd door Aromi dal Mondo BV aan de Wederpartij. In deze bevestiging staat het factuurnummer, een overzicht van de bestelling, de kosten van de bestelling inclusief alle alle bijkomende kosten en de gegevens van de Wederpartij.
 • De Wederpartij dient deze bevestiging te controleren en, in geval van fouten, binnen 2 dagen Aromi dal Mondo BV hiervan op de hoogte te stellen.
 • De Overeenkomst eindigt wanneer Aromi dal Mondo BV de producten aan de Wederpartij heeft geleverd en de Wederpartij deze heeft geaccepteerd.

Artikel 6 – Hoeveelheden en/of afwijkingen

 1. De aangegeven hoeveelheden tijdens de tot stand koming van de Overeenkomst zijn indicatief en daardoor kunnen er kleine afwijkingen op het bestelde gewicht zijn.
 2. De afgeleverde hoeveelheden worden op het afleveringsdocument vermeld.
 3. Indien de klant zijn bezwaar tegen de afgeleverde hoeveelheid niet binnen 2 werkdagen na de levering kenbaar heeft gemaakt bij Aromi dal Mondo BV, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

Artikel 7 – Wijziging overeenkomst door Aromi dal Mondo BV

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Aromi dal Mondo BV de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Aromi dal Mondo BV zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Aromi dal Mondo BV de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Aromi dal Mondo BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Aromi dal Mondo BV proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Aromi dal Mondo BV zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Aromi dal Mondo BV kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Aromi dal Mondo BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 – Wijzigingen overeenkomst door de Wederpartij

 1. Indien de Wederpartij de Overeenkomst wenst te wijzigen of annulieren, dient de Wederpartij dat zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch aan Aromi dal Mondo BV door te geven.
 2. Indien de wijziging of annuleren van de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Aromi dal Mondo BV de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Aromi dal Mondo BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 9 – Uitvoering overeenkomst

 1. Aromi dal Mondo BV zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. Aromi dal Mondo BV heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
 3. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Aromi dal Mondo BV.
 4. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Aromi dal Mondo BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10 – Prijzen

 1. De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Van alle bijkomende kosten zal Aromi dal Mondo BV tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 11 – Prijswijziging

 1. Indien Aromi dal Mondo BV met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Aromi dal Mondo BV gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Aromi dal Mondo BV het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de Overeenkomst en voor de levering van de producten, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Aromi dal Mondo BV rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de prijsverhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • Aromi dal Mondo BV alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 12 – Levering

 1. Levering vindt plaats doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van het Product over op de Wederpartij.
 2. Levering vindt plaats bij Aromi dal Mondo BV of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 13 – Leveringstermijnen

 1. De levering zal plaatsvinden binnen 1 week, tenzij anders is aangeven tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst
 2. Mocht de levertijd van 2 weken overschreden worden, dan stelt Aromi dal Mondo BV de Wederpartij binnen 2 dagen na het ontvangen van de opdracht hiervan schriftelijk op de hoogte en geeft meteen een nieuwe uiterlijke leverdatum op. De Wederpartij heeft dan het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.Indien voor de levering van een Product een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Aromi dal Mondo BV gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Aromi dal Mondo BV heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Aromi dal Mondo BV schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Aromi dal Mondo BV alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het Product te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Aromi dal Mondo BV zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Aromi dal Mondo BV binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 14 – Risico-overgang

 1. De producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de producten aan de Wederpartij voor rekening en risico van Aromi dal Mondo BV.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 15 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Aromi dal Mondo BV aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem, pinautomaat of factuur.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Aromi dal Mondo BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. Aromi dal Mondo BV en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Aromi dal Mondo BV en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Aromi dal Mondo BV onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Aromi dal Mondo BV in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17 – Tegoedbon

 1. Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Aromi dal Mondo BV.
 2. De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
 3. Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 jaar.
 4. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Aromi dal Mondo BV in het kader van de Overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Aromi dal Mondo BV totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
 4. Aroma Sardo BV is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Aromi dal Mondo BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Aromi dal Mondo BV

Artikel 19 – Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Aromi dal Mondo BV het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Aromi dal Mondo BV bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Aromi dal Mondo BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Aromi dal Mondo BV kan worden gevergd.
 3. Aromi dal Mondo BV behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 – Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Aromi dal Mondo BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Aromi dal Mondo BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Aromi dal Mondo BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Aromi dal Mondo BV kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aromi dal Mondo BV kan worden gevergd;
  • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Aromi dal Mondo BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Aromi dal Mondo BV de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Aromi dal Mondo BV niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Aromi dal Mondo BV geleden schade.

Artikel 21 – Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Aromi dal Mondo BV of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aromi dal Mondo BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor Aromi dal Mondo BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Aromi dal Mondo BV in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Aromi dal Mondo BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aromi dal Mondo BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Aromi dal Mondo BV als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Aromi dal Mondo BV zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Aromi dal Mondo BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aromi dal Mondo BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22 – Garanties

 1. Aromi dal Mondo BV garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst. Aromi dal Mondo BV garandeert tevens dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de producten die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 3. Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Aromi dal Mondo BV, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.
 4. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
 6. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Aromi dal Mondo BV geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 23 – Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde producten op het moment van ontvangst, maar in ieder geval binnen drie werkdagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie werkdagen na levering van het Product schriftelijk aan Aromi dal Mondo BV gemeld te worden. De Wederpartij dient Aromi dal Mondo BV schriftelijk bewijs sturen van het gebrek, bijvoorbeeld door middel van een foto, te sturen samen met het factuurnummer .
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na ontdekking ervan aan Aromi dal Mondo BV gemeld te worden. De Wederpartij dient Aromi dal Mondo BV schriftelijk bewijs sturen van het gebrek, bijvoorbeeld door middel van een foto, te sturen samen met het factuurnummer.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Aromi dal Mondo BV binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrekkige Product.
 6. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 24 – Aansprakelijkheid

 1. Aromi dal Mondo BV is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Aromi dal Mondo BV.
 2. Aromi dal Mondo BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Aromi dal Mondo BV is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Aromi dal Mondo BV kenbaar behoorde te zijn.
 3. Indien Aromi dal Mondo BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aromi dal Mondo BV beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Aromi dal Mondo BV aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Aromi dal Mondo BV overeenkomstig de verzekering draagt.
 4. De Wederpartij dient de schade waarvoor Aromi dal Mondo BV aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Aromi dal Mondo BV te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 5. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Aromi dal Mondo BV vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 25 – Vrijwaring

 1. Na het ontvangst nemen van de producten door de Wederpartij, is alleen de Wederpartij verantwoordlijk voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren, gebruiken en verwerken, op welke wijze dan ook.
 2. De Wederpartij vrijwaart Aromi dal Mondo BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 3. Indien Aromi dal Mondo BV door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Aromi dal Mondo BV zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aromi dal Mondo BV en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 26 – Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Aromi dal Mondo BV en de door Aromi dal Mondo BV (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 27 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 28 – Intellectuele eigendom

 1. Aromi dal Mondo BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Aromi dal Mondo BV behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 29 – Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Aromi dal Mondo BV verstrekt, zal Aromi dal Mondo BV zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Bij het bezoeken van onze website kan Aromi dal Mondo BV informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 3. De informatie die Aromi dal Mondo BV verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 4. Aromi dal Mondo BV mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 5. Het is Aromi dal Mondo BV niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Aromi dal Mondo BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Aromi dal Mondo BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Aromi dal Mondo BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 7. De Wederpartij gaat akkoord dat Aromi dal Mondo BV de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 8. Aromi dal Mondo BV behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 30 – Klachtenregeling

 1. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product of het transport kan de Wederpartij per e-mail aan Aromi dal Mondo BV een klacht indienen.
 2. De Wederpartij dient een klacht binnen twee weken bij Aromi dal Mondo BV in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaan van de klacht.
 3. Aromi dal Mondo BV behandelt alle klachten vertrouwelijk.
 4. Aromi dal Mondo BV zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het transport, dan stuurt Aromi dal Mondo BV de klacht door naar het transportbedrijf.

Artikel 31 – Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 32 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aromi dal Mondo BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.